Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus

Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus

 

Usein kuulee puhuttavan kaavoituksesta, mutta kaavoituskin on osa isompaa ilmiötä, nimittäin maankäytön suunnittelua. Tässä artikkelissa kerromme maankäytön suunnittelusta Suomessa.

Mitä maankäyttö on?

Maankäytön suunnittelun tavoitteena on luoda riittävät edellytykset toimivan elinympäristön luomiseksi. Maankäytön suunnittelua ohjataan erilaisilla kansallisilla tavoitteilla sekä kaavoituksen avulla, ja suunnittelu pohjautuu maankäyttö- ja rakennuslakiin.

Kaavoituksen tasot

Kaavoitusta tehdään kolmella eri tasolla, ja eri tason kaavoista käytetään nimityksiä maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava. Maakuntakaavalla tarkoitetaan maakunnan tasolla tehtävää alueiden käyttöä ja sen suunnittelua. Yleiskaava puolestaan käsittää eri alueiden käyttöpäämäärät ja toimintojen sijainnit yhden kunnan sisällä. Kaikista yksityiskohtaisimman tason kaava on asemakaava, jossa rakentamista ohjataan nimenomaan paikallisten olosuhteiden mukaisesti. Asemakaavassa määritellään tarkasti, mitä ja miten milläkin alueella voi rakentaa.

Maankäytön suunnittelun tavoitteet

Maankäytön suunnittelun tavoitteet määritellään laissa, ja kaiken tasoisen suunnittelun pyrkimyksenä on toteuttaa lain asettamia tavoitteita. Ensimmäisenä tavoitteena mainitaan eri väestöryhmien, kuten lasten, vanhusten ja vammaisten, kannalta terveellisen, turvallisen, viihtyisän ja toimivan ympäristön luominen. Maankäytön suunnittelun tavoitteena on myös ajatella alueiden käytön taloudellisuutta ja tuoda esiin rakennetun ympäristön kauneutta sekä vaalia erilaisia kulttuuriarvoja. Vastuullinen maankäytön suunnittelu sisältää myös ympäristönsuojelun näkökulman ja pyrkii ehkäisemään ympäristöhaittoja. Kaavoituksen avulla pyritään turvaamaan palvelujen riittävä saatavuus ja liikenteen tarkoituksenmukainen järjestäminen. Myös kevyen liikenteen toimintaedellytykset on otettava huomioon.

Miten kaavoitus tehdään?

Vaikka maankäytön suunnittelu ja kaavoitusprosessit saattavatkin tuntua melko byrokraattisilta ja tavalliselle kansalaiselle etäisiltä asioilta, lainsäädäntö edellyttää sitä, että kaavaratkaisuun liittyvillä ihmisillä on mahdollisuus vaikuttaa kaavaan sisältöön. Kuntalaiset voivat vaikuttaa kaavoitusratkaisuihin monin eri tavoin, esimerkiksi osallistumalla keskusteluun, tekemällä itse aloitteita tai jättämällä kaavaan liittyvän muistutuksen. Laki edellyttää, että kaava on ihmisten nähtävissä ennen sen hyväksymistä. Usein kaavahankkeista ilmoitetaan esimerkiksi paikallislehdissä ja nykyään myös kuntien nettisivuilla. Kun jokainen kuntalainen käyttää vaikutusmahdollisuutensa, toteuttaa kaava parhaalla mahdollisella tavalla kaikkien kuntalaisten tarpeita ja toiveita.