Liikennejärjestelmien suunnittelu osana kaupunkisuunnittelua

Liikennejärjestelmien suunnittelu osana kaupunkisuunnittelua

 

Liikennejärjestelmä on kokonaisuus, joka sisältää koko ihmisten liikkumisympäristön sekä erilaiset liikennemuodot, kuten kävelyn, pyöräilyn, joukkoliikenteen, henkilöautoilun sekä tavaraliikenteen. Liikennejärjestelyn suunnittelu on osa kaupunkisuunnittelua. Liikennesuunnittelussa on otettava huomioon paitsi kaupungin rakenne, myös ympäristösuojelun näkökohdat. Yksittäisten hankkeiden sijaan suunnittelussa pyritään luomaan toimivia kokonaisratkaisuja.

Kuka suunnittelusta vastaa?

Suunnittelusta vastaa liikennevirasto, joka toiminnallaan pyrkii edistämään matka- ja kuljetusketjujen toimivuutta ja turvallisuutta siten, että liikennejärjestelmä olisi mahdollisimman tehokas ja kuitenkin samanaikaisesti huomioisi ympäristönäkökohdat. Suunnittelussa on huomioitava myös liikenne- ja viestintäministeriön linjaukset sekä poliittiset linjaukset niiltä osin kuin ne koskevat liikennejärjestelyjä. Alueelllisella tasolla suunnittelua toteutetaan yleisimmin maakuntien ja seutujen tasoilla. Liikennejärjestelmien suunnittelu on pitkän tähtäimen työtä, joten suunnitelmat ovat valmistuessaan hyvin harkittuja.

Mitkä ovat liikennerjärjestelmän peruselementit?

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnittelun perustan muodostavat rata- ja maantiejaksot sekä niitä täydentävät lentoasemat ja satamat. Matkojen ja kuljetusten toimivuus on eri elementtien yhteistyön tulos eikä toimivaa liikennejärjestelmää voitaisi luoda esimerkiksi maantieverkoston varaan.

Suomen liikennejärjestelmän erityispiirteet

Liikenne Suomessa on monella tavalla erityislaatuinen moniin muihin maihin verrattuna. Suunnitteluun vaikuttavat oleellisesti ainakin Suomen pitkät välimatkat, harva asutus ja ilmasto, joka voi talvisaikaan johtaa sekä vesistöjen että teiden pintojen jäätymiseen. Ylivoimaisesti suurin osa Suomessa tehdyistä matkoista ja matkatuista kilometreistä tehdään henkilöautolla, eikä tilanteeseen ole näköpiirissä muutosta tulevaisuudessakaan.