Mitä ekologinen kaupunkisuunnittelu oikeastaan tarkoittaa ja miten kaupunkiekosysteemi käytännössä toimii? Muutamien lähivuosien aikana on edellä mainittuihin kysymyksiin etsitty vastauksia paikallisia olosuhteita ja mahdollisuuksia kartoittamalla. Toimivana lähtökohtana ekokaupungin konseptille on innovatiivinen ekologinen kaupunkisuunnittelu, johon kuuluu energiatehokas rakentaminen, toimiva jätehuolto ja kierrätys, vähäpäästöinen joukkoliikenne sekä lähistöllä tuotetun uusiutuvan energian käyttö. Ilmastonmuutoksen vaikutuksia sekä hyvinvointiin että pahoinvointiin kaupungeissa tutkitaan jatkuvasti, jotta voitaisiin tulevaisuudessa tavoitella paljon puhuttua kestävää kehitystä. Asiaa lähestytään monista eri lähtökohdista ja ilmoille heitetään mielenkiintoisia kysymyksiä, kuten säästääkö tiheästi rakennettu kaupunki ympärillä olevaa luontoa ja vähentävätkö suuret kauppakeskukset taajamien ulkopuolella tapahtuvaa ostosmatkailua. Suomi osallistuu ekokaupunkien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Suomalaisille yrityksille avautuu hieno mahdollisuus osallistua ekokaupunkien toteuttamiseenRead More →

Mitä tarkoitetaan kestävällä kehityksellä? Kestävästä kehityksestä on viime vuosina puhuttu paljon niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. Kestävä kehitys on jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, joka tapahtuu maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti. Päämääränä on turvata kaikille elollisille hyvät elämisen mahdollisuudet nykyään ja tulevaisuudessa. Kokonaisuutena ihminen, ympäristö ja talous ovat tasaveroisia toiminnassa ja päätöksenteossa. Hallinnossa ja politiikassa jokainen päätös valmistellaan ja tehdään avoimen ja perusteellisen valmistelun pohjalta vastuullisena ja tietoisena valinnoista ja niiden seurauksista. Ilmaa, vesistöä, ympäristöä ja sen tilaa uhkaavat monet vaarat ja onnettomuudet. Liikenne, teollisuus ja rakentaminen kuormittavat osaltaan paikallista ekosysteemiä. Ympäristön tilaa uhkaavat muutokset tapahtuvat yleensä verkkaisesti ja ovat vaikeasti havaittavissa. Mikä on kestävän kehityksen päämäärä?Read More →

  Usein kuulee puhuttavan kaupunkisuunnittelusta ja sen vaikutuksesta ihmisten elinympäristöön, mutta mistä oikein on kyse? Kaupunkisuunnittelun määritelmä Kaupunkisuunnittelulla tarkoitetaan sitä suunnittelua, joka kohdistuu kaupungin maankäyttöön, rakennusten sijoitteluun ja eri toimintojen suunnitteluun. Pelkän kaavoituksen lisäksi kaupunkisuunnittelussa on otettava huomioon monia seikkoja, kuten rakentamisen ekologisia ja esteettisiä puolia sekä rakennusten suojeluun liittyviä kysymyksiä. Historiansa aikana kaupunkisuunnittelu, sen tavoitteet ja toimenpiteet ovat muuttuneet melkoisesti. Siinä missä varhainen kaupunkisuunnittelu oli keskittynyt luomaan kaupungeille selkeän, hyvin jäsennellyn pohjakaavan ja rakentamaan toimivan, tarkoituksenmukaisen vesi- ja viemäröintijärjestelmän, teollistumisen jälkeen huomio keskittyi ahtaiksi käyneiden kaupunkien elinolojen parantamiseen. Kaupunkisuunnittelun historia Maailman ensimmäiset kaupungit syntyivät aikoinaan ihan ilman suunnittelua paikoille, jotka ovat liikenteen solmukohtia, palvontapaikkojaRead More →