Nykyaikaisessa, modernissa kaupunkisuunnittelussa on otettava huomioon monia eri näkökulma, sillä pelkällä tilankäytön tehokkaalla suunnittelulla ei voida luoda kestävän kehityksen mukaisia kaupunkeja. Luonnon kannalta tärkeää on huomioida suunnittelussa kaupunkiekologia, sen ilmiöt ja prosessit. Apua kaavoitukseen ja ympäristöystävällisten kaupunkien rakentamiseen tarjoaa kaupunkiekologinen tutkimus, jonka avulla voidaan saada tietoa siitä, miten ihmisen toiminta vaikuttaa ympäristön ekologisiin prosesseihin. Tässä artikkelissa kerromem kaupunkiekologiasta ja sen eri osa-alueista, jotka on on otettava modernissa kaupunkisuunnittelussa huomioon. Kaupunki ympäristönä Kaupunkien lämpötilat ovat ympäröiviä maaseutuja korkeampia. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että kaupungeissa taloja lämmitetään, sekä siitä, että rakennukset ja asfaltti sitovat lämpöä enemmän kuin luonto. Vähäisen kasvillisuuden vuoksi kaupungeissa on vähän varjoa, mikäRead More →

  Liikennejärjestelmä on kokonaisuus, joka sisältää koko ihmisten liikkumisympäristön sekä erilaiset liikennemuodot, kuten kävelyn, pyöräilyn, joukkoliikenteen, henkilöautoilun sekä tavaraliikenteen. Liikennejärjestelyn suunnittelu on osa kaupunkisuunnittelua. Liikennesuunnittelussa on otettava huomioon paitsi kaupungin rakenne, myös ympäristösuojelun näkökohdat. Yksittäisten hankkeiden sijaan suunnittelussa pyritään luomaan toimivia kokonaisratkaisuja. Kuka suunnittelusta vastaa? Suunnittelusta vastaa liikennevirasto, joka toiminnallaan pyrkii edistämään matka- ja kuljetusketjujen toimivuutta ja turvallisuutta siten, että liikennejärjestelmä olisi mahdollisimman tehokas ja kuitenkin samanaikaisesti huomioisi ympäristönäkökohdat. Suunnittelussa on huomioitava myös liikenne- ja viestintäministeriön linjaukset sekä poliittiset linjaukset niiltä osin kuin ne koskevat liikennejärjestelyjä. Alueelllisella tasolla suunnittelua toteutetaan yleisimmin maakuntien ja seutujen tasoilla. Liikennejärjestelmien suunnittelu on pitkän tähtäimen työtä, joten suunnitelmat ovat valmistuessaanRead More →

  Eräs kaupunkisuunnittelun keskeisimmistä osista on tieliikenteen suunnittelu. Suomessa matkustetuista kilometreistä yli 70 % kuljetaan henkilöautolla, joten tieverkoston hyvä kunto on tärkeää suomalaisten tiellä liikkujien turvallisuuden kannalta erittäin tärkeä asia. Teiden yhteispituus ja ilmaston haasteet Kuluvan vuosikymmenen alussa Suomen teiden yhteispituus oli hieman yli 78 000 kilometriä. Määrä sisältää vain yleiset tiet, ja päällystettyjä tieosuuksia siitä oli noin 65 %. Suomi on tuhansien järvien maa, ja vesistöjen runsaan määrän vuoksi teillä on myös paljon siltoja, yli 14 000. Moottoritietä teiden kokonaispituudesta on vain 765 kilometriä. Suomi on jokseenkin harvaan asuttu maa, ja täällä välimatkat ovat pitkiä. Kylmä talvi-ilmasto ja erityisesti talviaikaan teille kertyvä lumi asettaaRead More →

  Rataverkolla tarkoittaan rautatien eri rataosuuksien muodostamaan kokonaisuutta, josta vastaa Liikennevirasto. Suomen rautateiden liikenneoperaattorina toimii VR Group, jonka omistaa valtio. Rataverkostolla on tärkeä rooli suomalaisessa liikenne- ja kaupunkisuunnittelussa. Rataverkon pituus Kolme vuotta sitten rataverkon kokonaispituus oli Suomessa noin 6 000 kilometriä, josta hieman yli 3 000 kilometriä oli sähköistettyä rataa. Rautateiden rakentaminen aloitettiin meillä verrattain myöhään, ja ensimmäinen rautatie avattiin Helsingin ja Hämeenlinnan välille vasta vuonna 1862. Tämä ensimmäinen rautatiepätkä laajentui myöhemmin ja on nykyään osa Suomen päärataa. Rataosuuksien rakennustyöt jatkuivat 1800-luvun lopulla, mutta suurin osa radasta valmistui vasta 1900-luvun puolella. Liikennemäärät rautateillä Suomalaiset käyttävät VR:n raideliikenteen palveluita tottuneesti, varsinkin pääkaupunkiseudulla. Kuusi vuotta sitten, vuonnaRead More →

  Usein kuulee puhuttavan kaavoituksesta, mutta kaavoituskin on osa isompaa ilmiötä, nimittäin maankäytön suunnittelua. Tässä artikkelissa kerromme maankäytön suunnittelusta Suomessa. Mitä maankäyttö on? Maankäytön suunnittelun tavoitteena on luoda riittävät edellytykset toimivan elinympäristön luomiseksi. Maankäytön suunnittelua ohjataan erilaisilla kansallisilla tavoitteilla sekä kaavoituksen avulla, ja suunnittelu pohjautuu maankäyttö- ja rakennuslakiin. Kaavoituksen tasot Kaavoitusta tehdään kolmella eri tasolla, ja eri tason kaavoista käytetään nimityksiä maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava. Maakuntakaavalla tarkoitetaan maakunnan tasolla tehtävää alueiden käyttöä ja sen suunnittelua. Yleiskaava puolestaan käsittää eri alueiden käyttöpäämäärät ja toimintojen sijainnit yhden kunnan sisällä. Kaikista yksityiskohtaisimman tason kaava on asemakaava, jossa rakentamista ohjataan nimenomaan paikallisten olosuhteiden mukaisesti. Asemakaavassa määritellään tarkasti, mitä jaRead More →